کمترین: 
17574
بیشترین: 
17732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17590
زمان: 
12/6 19:20
قیمت پوند امروز 6 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 6 اسفند 1397 , 17590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":17732},{"date":"1397/12/06 12:20","price":17728},{"date":"1397/12/06 12:30","price":17723},{"date":"1397/12/06 12:40","price":17710},{"date":"1397/12/06 12:50","price":17714},{"date":"1397/12/06 13:00","price":17704},{"date":"1397/12/06 13:10","price":17719},{"date":"1397/12/06 13:30","price":17718},{"date":"1397/12/06 13:50","price":17728},{"date":"1397/12/06 14:00","price":17730},{"date":"1397/12/06 14:10","price":17718},{"date":"1397/12/06 14:20","price":17715},{"date":"1397/12/06 14:40","price":17709},{"date":"1397/12/06 14:50","price":17715},{"date":"1397/12/06 15:00","price":17658},{"date":"1397/12/06 15:20","price":17654},{"date":"1397/12/06 15:30","price":17658},{"date":"1397/12/06 15:40","price":17661},{"date":"1397/12/06 15:50","price":17666},{"date":"1397/12/06 16:00","price":17663},{"date":"1397/12/06 16:10","price":17654},{"date":"1397/12/06 16:20","price":17662},{"date":"1397/12/06 16:30","price":17605},{"date":"1397/12/06 16:40","price":17614},{"date":"1397/12/06 16:50","price":17611},{"date":"1397/12/06 17:00","price":17591},{"date":"1397/12/06 17:10","price":17585},{"date":"1397/12/06 17:20","price":17586},{"date":"1397/12/06 17:30","price":17579},{"date":"1397/12/06 17:40","price":17575},{"date":"1397/12/06 17:50","price":17586},{"date":"1397/12/06 18:10","price":17597},{"date":"1397/12/06 18:30","price":17591},{"date":"1397/12/06 18:40","price":17579},{"date":"1397/12/06 18:50","price":17574},{"date":"1397/12/06 19:00","price":17595},{"date":"1397/12/06 19:10","price":17589},{"date":"1397/12/06 19:20","price":17590}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398