کمترین: 
11170.5
بیشترین: 
11170.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.5
زمان: 
12/6 10:20
قیمت دینار بحرین امروز 6 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 11170.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":11170.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398