کمترین: 
163939
بیشترین: 
164274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164267.0
زمان: 
12/4 18:00
قیمت شاخص بورس امروز 4 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 164267.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:50","price":163939.0},{"date":"1397/12/04 12:00","price":164008.0},{"date":"1397/12/04 13:30","price":164274.0},{"date":"1397/12/04 18:00","price":164267.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398