کمترین: 
32926
بیشترین: 
34164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
32926
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دینار بحرین امروز 4 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 32926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":34164},{"date":"1397/12/04 12:50","price":32926}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398