کمترین: 
1800500
بیشترین: 
1863500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1863500
زمان: 
12/4 14:00
قیمت آبشده جهانی امروز 4 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1863500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":1831500},{"date":"1397/12/04 11:15","price":1828500},{"date":"1397/12/04 11:20","price":1824500},{"date":"1397/12/04 11:25","price":1826500},{"date":"1397/12/04 11:45","price":1825500},{"date":"1397/12/04 11:55","price":1821500},{"date":"1397/12/04 12:00","price":1824500},{"date":"1397/12/04 12:05","price":1829500},{"date":"1397/12/04 12:10","price":1822500},{"date":"1397/12/04 12:15","price":1800500},{"date":"1397/12/04 12:20","price":1801500},{"date":"1397/12/04 12:25","price":1806500},{"date":"1397/12/04 12:30","price":1811500},{"date":"1397/12/04 12:35","price":1814500},{"date":"1397/12/04 12:40","price":1818500},{"date":"1397/12/04 12:45","price":1827500},{"date":"1397/12/04 12:50","price":1819500},{"date":"1397/12/04 12:55","price":1833500},{"date":"1397/12/04 13:00","price":1858500},{"date":"1397/12/04 13:20","price":1841500},{"date":"1397/12/04 14:00","price":1863500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398