کمترین: 
1801000
بیشترین: 
1864000
قیمت تقلبی: 
1864000
زمان: 
12/4 14:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 4 اسفند 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1864000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":1832000},{"date":"1397/12/04 11:15","price":1829000},{"date":"1397/12/04 11:20","price":1825000},{"date":"1397/12/04 11:25","price":1827000},{"date":"1397/12/04 11:45","price":1826000},{"date":"1397/12/04 11:55","price":1822000},{"date":"1397/12/04 12:00","price":1825000},{"date":"1397/12/04 12:05","price":1830000},{"date":"1397/12/04 12:10","price":1823000},{"date":"1397/12/04 12:15","price":1801000},{"date":"1397/12/04 12:20","price":1802000},{"date":"1397/12/04 12:25","price":1807000},{"date":"1397/12/04 12:30","price":1812000},{"date":"1397/12/04 12:35","price":1815000},{"date":"1397/12/04 12:40","price":1819000},{"date":"1397/12/04 12:45","price":1828000},{"date":"1397/12/04 12:50","price":1820000},{"date":"1397/12/04 12:55","price":1834000},{"date":"1397/12/04 13:00","price":1859000},{"date":"1397/12/04 13:20","price":1842000},{"date":"1397/12/04 14:00","price":1864000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398