کمترین: 
1800000
بیشترین: 
1863000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1863000
زمان: 
12/4 14:00
قیمت آبشده نقدی امروز 4 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1863000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":1831000},{"date":"1397/12/04 11:15","price":1828000},{"date":"1397/12/04 11:20","price":1824000},{"date":"1397/12/04 11:25","price":1826000},{"date":"1397/12/04 11:45","price":1825000},{"date":"1397/12/04 11:55","price":1821000},{"date":"1397/12/04 12:00","price":1824000},{"date":"1397/12/04 12:05","price":1829000},{"date":"1397/12/04 12:10","price":1822000},{"date":"1397/12/04 12:15","price":1800000},{"date":"1397/12/04 12:20","price":1801000},{"date":"1397/12/04 12:25","price":1806000},{"date":"1397/12/04 12:30","price":1811000},{"date":"1397/12/04 12:35","price":1814000},{"date":"1397/12/04 12:40","price":1818000},{"date":"1397/12/04 12:45","price":1827000},{"date":"1397/12/04 12:50","price":1819000},{"date":"1397/12/04 12:55","price":1833000},{"date":"1397/12/04 13:00","price":1858000},{"date":"1397/12/04 13:20","price":1841000},{"date":"1397/12/04 14:00","price":1863000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398