کمترین: 
1732600
بیشترین: 
1797800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1732600
زمان: 
12/4 12:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 4 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1732600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":1797800},{"date":"1397/12/04 12:45","price":1732600}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398