کمترین: 
1734000
بیشترین: 
1799200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1734000
زمان: 
12/4 12:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 4 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1734000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":1799200},{"date":"1397/12/04 12:45","price":1734000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399