کمترین: 
1.605
بیشترین: 
1.6075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6055
زمان: 
12/4 02:08
قیمت بنزین امروز 4 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1.6055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:08","price":1.6075},{"date":"1397/12/04 00:32","price":1.605},{"date":"1397/12/04 01:08","price":1.6075},{"date":"1397/12/04 01:32","price":1.6063},{"date":"1397/12/04 02:08","price":1.6055}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398