کمترین: 
2.0272
بیشترین: 
2.0278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0275
زمان: 
12/4 02:08
قیمت نفت کوره امروز 4 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 2.0275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:08","price":2.0276},{"date":"1397/12/04 00:32","price":2.0275},{"date":"1397/12/04 01:08","price":2.0278},{"date":"1397/12/04 01:32","price":2.0272},{"date":"1397/12/04 02:08","price":2.0275}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398