کمترین: 
57.08
بیشترین: 
57.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.09
زمان: 
12/4 02:08
قیمت نفت سبک امروز 4 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 57.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:08","price":57.21},{"date":"1397/12/04 00:32","price":57.17},{"date":"1397/12/04 01:08","price":57.2},{"date":"1397/12/04 01:32","price":57.08},{"date":"1397/12/04 02:08","price":57.09}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398