کمترین: 
18.54
بیشترین: 
18.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.95
زمان: 
12/3 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 3 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 18.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 11:08","price":18.73},{"date":"1397/12/03 11:32","price":18.59},{"date":"1397/12/03 12:08","price":18.67},{"date":"1397/12/03 12:32","price":18.73},{"date":"1397/12/03 13:08","price":18.57},{"date":"1397/12/03 13:32","price":18.54},{"date":"1397/12/03 14:08","price":18.66},{"date":"1397/12/03 14:32","price":18.69},{"date":"1397/12/03 15:08","price":18.72},{"date":"1397/12/03 15:32","price":18.68},{"date":"1397/12/03 16:08","price":18.87},{"date":"1397/12/03 16:32","price":18.81},{"date":"1397/12/03 17:08","price":18.99},{"date":"1397/12/03 17:32","price":18.82},{"date":"1397/12/03 18:08","price":18.97},{"date":"1397/12/03 18:32","price":18.95},{"date":"1397/12/03 19:08","price":18.98},{"date":"1397/12/03 19:32","price":18.87},{"date":"1397/12/03 20:08","price":18.93},{"date":"1397/12/03 20:32","price":18.96},{"date":"1397/12/03 21:08","price":18.95}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398