کمترین: 
620.13
بیشترین: 
625.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
620.88
زمان: 
12/3 23:32
قیمت گازوئیل امروز 3 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 620.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:32","price":621.63},{"date":"1397/12/03 01:08","price":621.13},{"date":"1397/12/03 01:32","price":621.63},{"date":"1397/12/03 05:08","price":621.88},{"date":"1397/12/03 05:32","price":621.38},{"date":"1397/12/03 06:32","price":620.63},{"date":"1397/12/03 07:08","price":620.38},{"date":"1397/12/03 08:08","price":620.63},{"date":"1397/12/03 08:32","price":620.5},{"date":"1397/12/03 09:08","price":620.88},{"date":"1397/12/03 09:32","price":621.13},{"date":"1397/12/03 10:08","price":621.63},{"date":"1397/12/03 10:32","price":622.88},{"date":"1397/12/03 11:32","price":622.13},{"date":"1397/12/03 12:08","price":620.13},{"date":"1397/12/03 12:32","price":621.88},{"date":"1397/12/03 13:08","price":622.63},{"date":"1397/12/03 13:32","price":622.38},{"date":"1397/12/03 14:08","price":621.88},{"date":"1397/12/03 14:32","price":623.63},{"date":"1397/12/03 15:08","price":625.13},{"date":"1397/12/03 15:32","price":624.38},{"date":"1397/12/03 16:08","price":623.88},{"date":"1397/12/03 16:32","price":624.5},{"date":"1397/12/03 17:08","price":625.13},{"date":"1397/12/03 18:08","price":623.88},{"date":"1397/12/03 18:32","price":625.63},{"date":"1397/12/03 19:08","price":623.88},{"date":"1397/12/03 19:32","price":622.38},{"date":"1397/12/03 20:08","price":622.63},{"date":"1397/12/03 20:32","price":622.88},{"date":"1397/12/03 21:08","price":622.5},{"date":"1397/12/03 21:32","price":622.38},{"date":"1397/12/03 22:32","price":622.63},{"date":"1397/12/03 23:32","price":620.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398