کمترین: 
2.0269
بیشترین: 
2.0434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0269
زمان: 
12/3 23:32
قیمت نفت کوره امروز 3 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 2.0269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:32","price":2.033},{"date":"1397/12/03 01:08","price":2.0305},{"date":"1397/12/03 01:32","price":2.032},{"date":"1397/12/03 02:08","price":2.0321},{"date":"1397/12/03 03:08","price":2.0285},{"date":"1397/12/03 03:32","price":2.0302},{"date":"1397/12/03 04:08","price":2.0316},{"date":"1397/12/03 04:32","price":2.0313},{"date":"1397/12/03 05:08","price":2.0337},{"date":"1397/12/03 05:32","price":2.0314},{"date":"1397/12/03 06:08","price":2.0312},{"date":"1397/12/03 06:32","price":2.0306},{"date":"1397/12/03 07:08","price":2.0289},{"date":"1397/12/03 08:08","price":2.0297},{"date":"1397/12/03 08:32","price":2.0293},{"date":"1397/12/03 09:08","price":2.0305},{"date":"1397/12/03 09:32","price":2.0324},{"date":"1397/12/03 10:08","price":2.0332},{"date":"1397/12/03 10:32","price":2.0367},{"date":"1397/12/03 11:08","price":2.0364},{"date":"1397/12/03 11:32","price":2.0356},{"date":"1397/12/03 12:08","price":2.0282},{"date":"1397/12/03 12:32","price":2.0338},{"date":"1397/12/03 13:08","price":2.0365},{"date":"1397/12/03 13:32","price":2.0347},{"date":"1397/12/03 14:08","price":2.0331},{"date":"1397/12/03 14:32","price":2.0404},{"date":"1397/12/03 15:08","price":2.042},{"date":"1397/12/03 15:32","price":2.0408},{"date":"1397/12/03 16:08","price":2.0394},{"date":"1397/12/03 16:32","price":2.0412},{"date":"1397/12/03 17:08","price":2.0429},{"date":"1397/12/03 17:32","price":2.0412},{"date":"1397/12/03 18:08","price":2.0376},{"date":"1397/12/03 18:32","price":2.0434},{"date":"1397/12/03 19:08","price":2.0368},{"date":"1397/12/03 19:32","price":2.0333},{"date":"1397/12/03 20:08","price":2.0327},{"date":"1397/12/03 20:32","price":2.0335},{"date":"1397/12/03 21:08","price":2.0314},{"date":"1397/12/03 21:32","price":2.0303},{"date":"1397/12/03 22:08","price":2.0311},{"date":"1397/12/03 22:32","price":2.0324},{"date":"1397/12/03 23:08","price":2.0328},{"date":"1397/12/03 23:32","price":2.0269}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398