کمترین: 
2.676
بیشترین: 
2.715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.711
زمان: 
12/3 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 2.711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:08","price":2.702},{"date":"1397/12/03 00:32","price":2.704},{"date":"1397/12/03 01:32","price":2.708},{"date":"1397/12/03 02:08","price":2.705},{"date":"1397/12/03 03:08","price":2.708},{"date":"1397/12/03 03:32","price":2.706},{"date":"1397/12/03 04:08","price":2.7},{"date":"1397/12/03 04:32","price":2.696},{"date":"1397/12/03 05:08","price":2.683},{"date":"1397/12/03 05:32","price":2.685},{"date":"1397/12/03 06:08","price":2.688},{"date":"1397/12/03 07:32","price":2.691},{"date":"1397/12/03 08:32","price":2.692},{"date":"1397/12/03 09:32","price":2.697},{"date":"1397/12/03 10:08","price":2.694},{"date":"1397/12/03 10:32","price":2.687},{"date":"1397/12/03 11:08","price":2.683},{"date":"1397/12/03 11:32","price":2.687},{"date":"1397/12/03 12:08","price":2.689},{"date":"1397/12/03 12:32","price":2.676},{"date":"1397/12/03 13:08","price":2.681},{"date":"1397/12/03 14:08","price":2.68},{"date":"1397/12/03 15:08","price":2.688},{"date":"1397/12/03 15:32","price":2.683},{"date":"1397/12/03 16:08","price":2.686},{"date":"1397/12/03 16:32","price":2.694},{"date":"1397/12/03 17:08","price":2.692},{"date":"1397/12/03 17:32","price":2.686},{"date":"1397/12/03 18:08","price":2.687},{"date":"1397/12/03 18:32","price":2.696},{"date":"1397/12/03 19:08","price":2.688},{"date":"1397/12/03 19:32","price":2.695},{"date":"1397/12/03 20:08","price":2.697},{"date":"1397/12/03 20:32","price":2.692},{"date":"1397/12/03 21:08","price":2.698},{"date":"1397/12/03 21:32","price":2.697},{"date":"1397/12/03 22:08","price":2.712},{"date":"1397/12/03 22:32","price":2.715},{"date":"1397/12/03 23:08","price":2.713},{"date":"1397/12/03 23:32","price":2.711}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398