کمترین: 
1.6065
بیشترین: 
1.6235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6065
زمان: 
12/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 اسفند 1397 , 1.6065 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:08","price":1.61},{"date":"1397/12/03 00:32","price":1.6098},{"date":"1397/12/03 01:08","price":1.6085},{"date":"1397/12/03 01:32","price":1.611},{"date":"1397/12/03 03:08","price":1.6065},{"date":"1397/12/03 03:32","price":1.608},{"date":"1397/12/03 04:08","price":1.6095},{"date":"1397/12/03 05:08","price":1.6115},{"date":"1397/12/03 05:32","price":1.6095},{"date":"1397/12/03 07:08","price":1.6085},{"date":"1397/12/03 07:32","price":1.608},{"date":"1397/12/03 08:08","price":1.6085},{"date":"1397/12/03 09:08","price":1.61},{"date":"1397/12/03 09:32","price":1.6115},{"date":"1397/12/03 10:08","price":1.6125},{"date":"1397/12/03 10:32","price":1.6145},{"date":"1397/12/03 11:32","price":1.6142},{"date":"1397/12/03 12:08","price":1.6116},{"date":"1397/12/03 12:32","price":1.6149},{"date":"1397/12/03 13:08","price":1.6165},{"date":"1397/12/03 14:08","price":1.615},{"date":"1397/12/03 14:32","price":1.621},{"date":"1397/12/03 15:08","price":1.6235},{"date":"1397/12/03 15:32","price":1.6211},{"date":"1397/12/03 16:08","price":1.6215},{"date":"1397/12/03 16:32","price":1.6225},{"date":"1397/12/03 17:08","price":1.6215},{"date":"1397/12/03 17:32","price":1.6225},{"date":"1397/12/03 18:08","price":1.617},{"date":"1397/12/03 18:32","price":1.619},{"date":"1397/12/03 19:08","price":1.6105},{"date":"1397/12/03 19:32","price":1.6085},{"date":"1397/12/03 20:08","price":1.61},{"date":"1397/12/03 20:32","price":1.6129},{"date":"1397/12/03 21:08","price":1.608},{"date":"1397/12/03 22:08","price":1.6092},{"date":"1397/12/03 22:32","price":1.6091},{"date":"1397/12/03 23:08","price":1.6128},{"date":"1397/12/03 23:32","price":1.6065}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398