کمترین: 
66.89
بیشترین: 
67.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.98
زمان: 
12/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 66.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:08","price":66.94},{"date":"1397/12/03 00:32","price":66.97},{"date":"1397/12/03 01:08","price":66.9},{"date":"1397/12/03 01:32","price":66.94},{"date":"1397/12/03 02:08","price":66.98},{"date":"1397/12/03 02:32","price":66.96},{"date":"1397/12/03 03:08","price":66.97},{"date":"1397/12/03 05:08","price":67},{"date":"1397/12/03 05:32","price":66.92},{"date":"1397/12/03 06:08","price":66.91},{"date":"1397/12/03 06:32","price":66.92},{"date":"1397/12/03 07:08","price":66.9},{"date":"1397/12/03 08:08","price":66.92},{"date":"1397/12/03 08:32","price":66.89},{"date":"1397/12/03 09:08","price":66.94},{"date":"1397/12/03 09:32","price":67.02},{"date":"1397/12/03 10:08","price":67.06},{"date":"1397/12/03 10:32","price":67.2},{"date":"1397/12/03 11:08","price":67.14},{"date":"1397/12/03 11:32","price":67.19},{"date":"1397/12/03 12:08","price":67.01},{"date":"1397/12/03 12:32","price":67.16},{"date":"1397/12/03 13:08","price":67.24},{"date":"1397/12/03 13:32","price":67.22},{"date":"1397/12/03 14:08","price":67.19},{"date":"1397/12/03 14:32","price":67.43},{"date":"1397/12/03 15:08","price":67.59},{"date":"1397/12/03 15:32","price":67.42},{"date":"1397/12/03 16:32","price":67.49},{"date":"1397/12/03 17:08","price":67.6},{"date":"1397/12/03 17:32","price":67.56},{"date":"1397/12/03 18:08","price":67.39},{"date":"1397/12/03 18:32","price":67.52},{"date":"1397/12/03 19:08","price":67.31},{"date":"1397/12/03 19:32","price":67.22},{"date":"1397/12/03 20:08","price":67.2},{"date":"1397/12/03 20:32","price":67.22},{"date":"1397/12/03 21:08","price":67.17},{"date":"1397/12/03 22:08","price":67.14},{"date":"1397/12/03 23:08","price":67.16},{"date":"1397/12/03 23:32","price":66.98}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398