کمترین: 
56.77
بیشترین: 
57.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.2
زمان: 
12/3 23:32
قیمت نفت سبک امروز 3 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 57.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:08","price":56.86},{"date":"1397/12/03 00:32","price":56.88},{"date":"1397/12/03 01:08","price":56.8},{"date":"1397/12/03 01:32","price":56.86},{"date":"1397/12/03 03:08","price":56.77},{"date":"1397/12/03 03:32","price":56.86},{"date":"1397/12/03 04:08","price":56.9},{"date":"1397/12/03 04:32","price":56.91},{"date":"1397/12/03 05:32","price":56.85},{"date":"1397/12/03 06:32","price":56.88},{"date":"1397/12/03 07:08","price":56.84},{"date":"1397/12/03 07:32","price":56.86},{"date":"1397/12/03 08:08","price":56.88},{"date":"1397/12/03 08:32","price":56.86},{"date":"1397/12/03 09:08","price":56.88},{"date":"1397/12/03 09:32","price":56.94},{"date":"1397/12/03 10:08","price":56.97},{"date":"1397/12/03 10:32","price":57.11},{"date":"1397/12/03 11:08","price":57.09},{"date":"1397/12/03 11:32","price":57.11},{"date":"1397/12/03 12:08","price":57.04},{"date":"1397/12/03 12:32","price":57.12},{"date":"1397/12/03 13:08","price":57.14},{"date":"1397/12/03 13:32","price":57.09},{"date":"1397/12/03 14:08","price":57.06},{"date":"1397/12/03 14:32","price":57.26},{"date":"1397/12/03 15:08","price":57.5},{"date":"1397/12/03 15:32","price":57.44},{"date":"1397/12/03 16:32","price":57.56},{"date":"1397/12/03 17:08","price":57.69},{"date":"1397/12/03 18:08","price":57.51},{"date":"1397/12/03 18:32","price":57.6},{"date":"1397/12/03 19:08","price":57.48},{"date":"1397/12/03 19:32","price":57.49},{"date":"1397/12/03 20:08","price":57.39},{"date":"1397/12/03 20:32","price":57.37},{"date":"1397/12/03 21:08","price":57.33},{"date":"1397/12/03 21:32","price":57.31},{"date":"1397/12/03 22:08","price":57.34},{"date":"1397/12/03 22:32","price":57.27},{"date":"1397/12/03 23:08","price":57.3},{"date":"1397/12/03 23:32","price":57.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398