کمترین: 
42688
بیشترین: 
42688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42688
زمان: 
12/2 14:50
قیمت دینار کویت امروز 2 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 42688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":42688}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398