کمترین: 
34137
بیشترین: 
34164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34138
زمان: 
12/2 15:10
قیمت دینار بحرین امروز 2 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 34138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:30","price":34162},{"date":"1397/12/02 12:10","price":34163},{"date":"1397/12/02 13:10","price":34164},{"date":"1397/12/02 13:40","price":34163},{"date":"1397/12/02 14:50","price":34137},{"date":"1397/12/02 15:10","price":34138}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398