کمترین: 
33551
بیشترین: 
33577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33551
زمان: 
12/2 14:50
قیمت ریال عمان امروز 2 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 33551 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:30","price":33573},{"date":"1397/12/02 12:30","price":33574},{"date":"1397/12/02 13:20","price":33577},{"date":"1397/12/02 14:50","price":33551}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398