کمترین: 
1593000
بیشترین: 
1600000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1593000
زمان: 
12/2 16:00
قیمت ربع سکه امروز 2 اسفند 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1593000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:24","price":1600000},{"date":"1397/12/02 15:36","price":1595000},{"date":"1397/12/02 16:00","price":1593000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398