کمترین: 
2024910
بیشترین: 
2075700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2045670
زمان: 
12/2 13:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 2 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 2045670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:20","price":2075700},{"date":"1397/12/02 11:25","price":2072160},{"date":"1397/12/02 11:30","price":2062450},{"date":"1397/12/02 11:35","price":2064660},{"date":"1397/12/02 11:40","price":2062450},{"date":"1397/12/02 11:45","price":2058030},{"date":"1397/12/02 11:50","price":2055820},{"date":"1397/12/02 11:55","price":2049200},{"date":"1397/12/02 12:05","price":2053610},{"date":"1397/12/02 12:10","price":2056710},{"date":"1397/12/02 12:15","price":2047870},{"date":"1397/12/02 12:20","price":2051410},{"date":"1397/12/02 12:25","price":2049200},{"date":"1397/12/02 12:30","price":2044780},{"date":"1397/12/02 12:35","price":2044340},{"date":"1397/12/02 12:40","price":2038160},{"date":"1397/12/02 12:50","price":2031090},{"date":"1397/12/02 12:55","price":2024910},{"date":"1397/12/02 13:00","price":2029320},{"date":"1397/12/02 13:05","price":2024910},{"date":"1397/12/02 13:15","price":2043020},{"date":"1397/12/02 13:20","price":2032860},{"date":"1397/12/02 13:25","price":2037270},{"date":"1397/12/02 13:30","price":2031530},{"date":"1397/12/02 13:35","price":2040370},{"date":"1397/12/02 13:45","price":2041690},{"date":"1397/12/02 13:55","price":2045670}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398