کمترین: 
18.74
بیشترین: 
20.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.8
زمان: 
12/2 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 2 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 18.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:16","price":20.33},{"date":"1397/12/02 11:32","price":20.25},{"date":"1397/12/02 12:08","price":20.11},{"date":"1397/12/02 12:32","price":20.16},{"date":"1397/12/02 13:08","price":20.15},{"date":"1397/12/02 13:32","price":20.05},{"date":"1397/12/02 14:08","price":19.89},{"date":"1397/12/02 14:32","price":19.8},{"date":"1397/12/02 15:08","price":19.77},{"date":"1397/12/02 15:32","price":19.72},{"date":"1397/12/02 16:08","price":19.36},{"date":"1397/12/02 16:32","price":19.49},{"date":"1397/12/02 17:08","price":19.37},{"date":"1397/12/02 17:32","price":19.26},{"date":"1397/12/02 18:08","price":19.23},{"date":"1397/12/02 18:32","price":19.25},{"date":"1397/12/02 19:08","price":18.95},{"date":"1397/12/02 19:32","price":19.08},{"date":"1397/12/02 20:08","price":19.02},{"date":"1397/12/02 20:32","price":18.74},{"date":"1397/12/02 21:08","price":18.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398