کمترین: 
15150
بیشترین: 
15150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15150
زمان: 
12/2 10:50
قیمت یورو امروز 2 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 2 اسفند 1397 , 15150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:50","price":15150}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398