کمترین: 
13832.6
بیشترین: 
13832.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13832.6
زمان: 
12/2 10:30
قیمت دینار کویت امروز 2 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 13832.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":13832.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398