کمترین: 
5478.9
بیشترین: 
5478.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5478.9
زمان: 
12/2 10:30
قیمت پوند امروز 2 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 2 اسفند 1397 , 5478.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":5478.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398