کمترین: 
2.641
بیشترین: 
2.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.7
زمان: 
12/2 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 2.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:08","price":2.646},{"date":"1397/12/02 01:32","price":2.641},{"date":"1397/12/02 02:08","price":2.647},{"date":"1397/12/02 03:08","price":2.644},{"date":"1397/12/02 03:32","price":2.649},{"date":"1397/12/02 04:32","price":2.651},{"date":"1397/12/02 05:08","price":2.649},{"date":"1397/12/02 05:32","price":2.644},{"date":"1397/12/02 06:08","price":2.648},{"date":"1397/12/02 06:32","price":2.645},{"date":"1397/12/02 07:08","price":2.646},{"date":"1397/12/02 07:32","price":2.649},{"date":"1397/12/02 08:08","price":2.643},{"date":"1397/12/02 08:32","price":2.642},{"date":"1397/12/02 09:08","price":2.644},{"date":"1397/12/02 09:32","price":2.655},{"date":"1397/12/02 10:08","price":2.652},{"date":"1397/12/02 10:32","price":2.663},{"date":"1397/12/02 11:16","price":2.672},{"date":"1397/12/02 11:32","price":2.684},{"date":"1397/12/02 12:08","price":2.681},{"date":"1397/12/02 12:32","price":2.683},{"date":"1397/12/02 13:08","price":2.684},{"date":"1397/12/02 13:32","price":2.678},{"date":"1397/12/02 14:08","price":2.675},{"date":"1397/12/02 14:32","price":2.679},{"date":"1397/12/02 15:08","price":2.672},{"date":"1397/12/02 15:32","price":2.675},{"date":"1397/12/02 16:08","price":2.667},{"date":"1397/12/02 16:32","price":2.676},{"date":"1397/12/02 17:08","price":2.682},{"date":"1397/12/02 17:32","price":2.673},{"date":"1397/12/02 18:08","price":2.678},{"date":"1397/12/02 18:32","price":2.673},{"date":"1397/12/02 19:08","price":2.671},{"date":"1397/12/02 19:32","price":2.683},{"date":"1397/12/02 20:08","price":2.676},{"date":"1397/12/02 20:32","price":2.681},{"date":"1397/12/02 21:08","price":2.683},{"date":"1397/12/02 22:08","price":2.691},{"date":"1397/12/02 22:32","price":2.696},{"date":"1397/12/02 23:08","price":2.687},{"date":"1397/12/02 23:32","price":2.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398