کمترین: 
1.5906
بیشترین: 
1.616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6095
زمان: 
12/2 23:32
قیمت بنزین امروز 2 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1.6095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:08","price":1.5995},{"date":"1397/12/02 00:32","price":1.5965},{"date":"1397/12/02 01:32","price":1.5982},{"date":"1397/12/02 02:08","price":1.5995},{"date":"1397/12/02 03:08","price":1.5965},{"date":"1397/12/02 03:32","price":1.5975},{"date":"1397/12/02 04:08","price":1.5995},{"date":"1397/12/02 04:32","price":1.6005},{"date":"1397/12/02 05:08","price":1.592},{"date":"1397/12/02 05:32","price":1.5906},{"date":"1397/12/02 06:08","price":1.5928},{"date":"1397/12/02 06:32","price":1.5987},{"date":"1397/12/02 07:08","price":1.6},{"date":"1397/12/02 07:32","price":1.6025},{"date":"1397/12/02 08:32","price":1.6015},{"date":"1397/12/02 09:08","price":1.6025},{"date":"1397/12/02 09:32","price":1.5985},{"date":"1397/12/02 10:08","price":1.5995},{"date":"1397/12/02 10:32","price":1.599},{"date":"1397/12/02 11:16","price":1.5995},{"date":"1397/12/02 11:32","price":1.5998},{"date":"1397/12/02 12:08","price":1.5959},{"date":"1397/12/02 12:32","price":1.5955},{"date":"1397/12/02 13:08","price":1.595},{"date":"1397/12/02 13:32","price":1.5945},{"date":"1397/12/02 14:08","price":1.5935},{"date":"1397/12/02 14:32","price":1.5945},{"date":"1397/12/02 15:08","price":1.5957},{"date":"1397/12/02 15:32","price":1.5945},{"date":"1397/12/02 16:08","price":1.5924},{"date":"1397/12/02 16:32","price":1.595},{"date":"1397/12/02 17:08","price":1.5975},{"date":"1397/12/02 17:32","price":1.5978},{"date":"1397/12/02 18:08","price":1.5945},{"date":"1397/12/02 18:32","price":1.601},{"date":"1397/12/02 19:08","price":1.6077},{"date":"1397/12/02 19:32","price":1.6085},{"date":"1397/12/02 20:08","price":1.6093},{"date":"1397/12/02 20:32","price":1.602},{"date":"1397/12/02 21:08","price":1.603},{"date":"1397/12/02 22:08","price":1.6085},{"date":"1397/12/02 22:32","price":1.6084},{"date":"1397/12/02 23:08","price":1.616},{"date":"1397/12/02 23:32","price":1.6095}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398