کمترین: 
616
بیشترین: 
621.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.38
زمان: 
12/2 23:32
قیمت گازوئیل امروز 2 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 621.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:08","price":617.88},{"date":"1397/12/02 00:32","price":616.88},{"date":"1397/12/02 01:32","price":617.75},{"date":"1397/12/02 05:08","price":616},{"date":"1397/12/02 05:32","price":616.13},{"date":"1397/12/02 06:08","price":616.63},{"date":"1397/12/02 06:32","price":618.5},{"date":"1397/12/02 07:08","price":618.75},{"date":"1397/12/02 07:32","price":619.13},{"date":"1397/12/02 08:08","price":618.88},{"date":"1397/12/02 09:32","price":618.5},{"date":"1397/12/02 10:08","price":619.25},{"date":"1397/12/02 10:32","price":618.88},{"date":"1397/12/02 11:16","price":618.63},{"date":"1397/12/02 11:32","price":618.38},{"date":"1397/12/02 12:08","price":616.88},{"date":"1397/12/02 12:32","price":617.38},{"date":"1397/12/02 13:08","price":618.38},{"date":"1397/12/02 13:32","price":618.25},{"date":"1397/12/02 14:08","price":618.13},{"date":"1397/12/02 14:32","price":618.38},{"date":"1397/12/02 15:08","price":619.13},{"date":"1397/12/02 15:32","price":618.63},{"date":"1397/12/02 16:08","price":618.5},{"date":"1397/12/02 16:32","price":618.88},{"date":"1397/12/02 17:08","price":618.38},{"date":"1397/12/02 17:32","price":618.88},{"date":"1397/12/02 18:32","price":619.38},{"date":"1397/12/02 19:08","price":619.88},{"date":"1397/12/02 19:32","price":619.13},{"date":"1397/12/02 20:08","price":621},{"date":"1397/12/02 20:32","price":617.88},{"date":"1397/12/02 21:08","price":618.63},{"date":"1397/12/02 22:08","price":619.63},{"date":"1397/12/02 22:32","price":620.63},{"date":"1397/12/02 23:08","price":621.63},{"date":"1397/12/02 23:32","price":621.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398