کمترین: 
2.0107
بیشترین: 
2.0347
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0324
زمان: 
12/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 2.0324 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:08","price":2.0178},{"date":"1397/12/02 00:32","price":2.0144},{"date":"1397/12/02 01:08","price":2.0147},{"date":"1397/12/02 01:32","price":2.0168},{"date":"1397/12/02 02:08","price":2.0166},{"date":"1397/12/02 03:08","price":2.0158},{"date":"1397/12/02 03:32","price":2.0157},{"date":"1397/12/02 04:08","price":2.0165},{"date":"1397/12/02 04:32","price":2.017},{"date":"1397/12/02 05:08","price":2.0107},{"date":"1397/12/02 05:32","price":2.0111},{"date":"1397/12/02 06:08","price":2.0131},{"date":"1397/12/02 06:32","price":2.0183},{"date":"1397/12/02 07:08","price":2.0197},{"date":"1397/12/02 07:32","price":2.0206},{"date":"1397/12/02 08:08","price":2.0205},{"date":"1397/12/02 08:32","price":2.0202},{"date":"1397/12/02 09:08","price":2.0204},{"date":"1397/12/02 09:32","price":2.0192},{"date":"1397/12/02 10:08","price":2.021},{"date":"1397/12/02 10:32","price":2.0204},{"date":"1397/12/02 11:16","price":2.0196},{"date":"1397/12/02 11:32","price":2.0195},{"date":"1397/12/02 12:08","price":2.0143},{"date":"1397/12/02 12:32","price":2.0174},{"date":"1397/12/02 13:08","price":2.0181},{"date":"1397/12/02 13:32","price":2.0204},{"date":"1397/12/02 14:08","price":2.0179},{"date":"1397/12/02 14:32","price":2.0185},{"date":"1397/12/02 15:08","price":2.0223},{"date":"1397/12/02 15:32","price":2.0209},{"date":"1397/12/02 16:08","price":2.0196},{"date":"1397/12/02 17:08","price":2.0204},{"date":"1397/12/02 17:32","price":2.0217},{"date":"1397/12/02 18:08","price":2.0221},{"date":"1397/12/02 18:32","price":2.0235},{"date":"1397/12/02 19:08","price":2.0226},{"date":"1397/12/02 19:32","price":2.0223},{"date":"1397/12/02 20:08","price":2.0295},{"date":"1397/12/02 20:32","price":2.0197},{"date":"1397/12/02 21:08","price":2.0225},{"date":"1397/12/02 22:08","price":2.0259},{"date":"1397/12/02 22:32","price":2.0295},{"date":"1397/12/02 23:08","price":2.0347},{"date":"1397/12/02 23:32","price":2.0324}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398