کمترین: 
66.79
بیشترین: 
67.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
12/2 23:32
قیمت نفت برنت امروز 2 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:08","price":67.12},{"date":"1397/12/02 00:32","price":67},{"date":"1397/12/02 01:08","price":67.01},{"date":"1397/12/02 01:32","price":67.12},{"date":"1397/12/02 02:08","price":67.16},{"date":"1397/12/02 03:08","price":67.17},{"date":"1397/12/02 05:08","price":66.85},{"date":"1397/12/02 05:32","price":66.84},{"date":"1397/12/02 06:08","price":66.88},{"date":"1397/12/02 06:32","price":67.18},{"date":"1397/12/02 07:32","price":67.22},{"date":"1397/12/02 08:08","price":67.2},{"date":"1397/12/02 08:32","price":67.19},{"date":"1397/12/02 09:08","price":67.21},{"date":"1397/12/02 09:32","price":67.11},{"date":"1397/12/02 10:08","price":67.18},{"date":"1397/12/02 10:32","price":67.14},{"date":"1397/12/02 11:16","price":67.11},{"date":"1397/12/02 11:32","price":67.12},{"date":"1397/12/02 12:08","price":67.03},{"date":"1397/12/02 12:32","price":67},{"date":"1397/12/02 13:32","price":66.97},{"date":"1397/12/02 14:32","price":67.03},{"date":"1397/12/02 15:08","price":67.1},{"date":"1397/12/02 15:32","price":67.06},{"date":"1397/12/02 16:08","price":67},{"date":"1397/12/02 16:32","price":67.06},{"date":"1397/12/02 17:08","price":66.99},{"date":"1397/12/02 17:32","price":66.97},{"date":"1397/12/02 18:08","price":66.94},{"date":"1397/12/02 18:32","price":67.01},{"date":"1397/12/02 19:08","price":67.05},{"date":"1397/12/02 19:32","price":66.92},{"date":"1397/12/02 20:08","price":67.08},{"date":"1397/12/02 20:32","price":66.8},{"date":"1397/12/02 21:08","price":66.79},{"date":"1397/12/02 22:08","price":66.88},{"date":"1397/12/02 22:32","price":66.94},{"date":"1397/12/02 23:32","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398