کمترین: 
56.74
بیشترین: 
57.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.91
زمان: 
12/2 22:32
قیمت نفت سبک امروز 2 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 56.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:08","price":57.26},{"date":"1397/12/02 00:32","price":57.14},{"date":"1397/12/02 01:08","price":57.12},{"date":"1397/12/02 01:32","price":57.23},{"date":"1397/12/02 02:08","price":57.25},{"date":"1397/12/02 03:08","price":57.2},{"date":"1397/12/02 04:32","price":57.25},{"date":"1397/12/02 05:08","price":57.04},{"date":"1397/12/02 05:32","price":57.1},{"date":"1397/12/02 06:08","price":57.15},{"date":"1397/12/02 06:32","price":57.34},{"date":"1397/12/02 07:08","price":57.37},{"date":"1397/12/02 07:32","price":57.4},{"date":"1397/12/02 08:08","price":57.41},{"date":"1397/12/02 08:32","price":57.42},{"date":"1397/12/02 09:08","price":57.45},{"date":"1397/12/02 09:32","price":57.34},{"date":"1397/12/02 10:08","price":57.38},{"date":"1397/12/02 10:32","price":57.34},{"date":"1397/12/02 11:16","price":57.33},{"date":"1397/12/02 11:32","price":57.32},{"date":"1397/12/02 12:08","price":57.23},{"date":"1397/12/02 12:32","price":57.19},{"date":"1397/12/02 13:08","price":57.22},{"date":"1397/12/02 13:32","price":57.17},{"date":"1397/12/02 14:08","price":57.21},{"date":"1397/12/02 14:32","price":57.34},{"date":"1397/12/02 15:08","price":57.39},{"date":"1397/12/02 15:32","price":57.33},{"date":"1397/12/02 16:08","price":57.16},{"date":"1397/12/02 16:32","price":57.21},{"date":"1397/12/02 17:08","price":57.13},{"date":"1397/12/02 17:32","price":57.05},{"date":"1397/12/02 18:08","price":57.04},{"date":"1397/12/02 18:32","price":57.02},{"date":"1397/12/02 19:08","price":56.96},{"date":"1397/12/02 19:32","price":56.87},{"date":"1397/12/02 20:08","price":57.03},{"date":"1397/12/02 20:32","price":56.74},{"date":"1397/12/02 21:08","price":56.77},{"date":"1397/12/02 22:08","price":56.83},{"date":"1397/12/02 22:32","price":56.91}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398