کمترین: 
65.79
بیشترین: 
65.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.79
زمان: 
12/1 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 1 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 65.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 17:08","price":65.79}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398