کمترین: 
34160
بیشترین: 
34220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34166
زمان: 
12/1 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 1 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 34166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":34220},{"date":"1397/12/01 11:30","price":34218},{"date":"1397/12/01 12:10","price":34192},{"date":"1397/12/01 12:40","price":34191},{"date":"1397/12/01 13:00","price":34164},{"date":"1397/12/01 13:30","price":34166},{"date":"1397/12/01 13:50","price":34164},{"date":"1397/12/01 14:30","price":34163},{"date":"1397/12/01 15:00","price":34162},{"date":"1397/12/01 15:40","price":34163},{"date":"1397/12/01 16:20","price":34162},{"date":"1397/12/01 17:10","price":34160},{"date":"1397/12/01 17:30","price":34162},{"date":"1397/12/01 17:50","price":34163},{"date":"1397/12/01 18:20","price":34164},{"date":"1397/12/01 19:00","price":34166}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398