کمترین: 
2.639
بیشترین: 
2.681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.643
زمان: 
12/1 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 2.643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:08","price":2.654},{"date":"1397/12/01 00:32","price":2.659},{"date":"1397/12/01 01:08","price":2.656},{"date":"1397/12/01 02:08","price":2.659},{"date":"1397/12/01 03:08","price":2.654},{"date":"1397/12/01 03:32","price":2.656},{"date":"1397/12/01 04:08","price":2.658},{"date":"1397/12/01 04:32","price":2.654},{"date":"1397/12/01 05:08","price":2.655},{"date":"1397/12/01 05:32","price":2.654},{"date":"1397/12/01 06:08","price":2.651},{"date":"1397/12/01 08:08","price":2.654},{"date":"1397/12/01 09:08","price":2.66},{"date":"1397/12/01 10:32","price":2.662},{"date":"1397/12/01 11:08","price":2.665},{"date":"1397/12/01 12:08","price":2.671},{"date":"1397/12/01 13:08","price":2.668},{"date":"1397/12/01 13:32","price":2.662},{"date":"1397/12/01 14:08","price":2.664},{"date":"1397/12/01 14:32","price":2.668},{"date":"1397/12/01 15:08","price":2.671},{"date":"1397/12/01 16:08","price":2.681},{"date":"1397/12/01 17:08","price":2.676},{"date":"1397/12/01 18:08","price":2.67},{"date":"1397/12/01 18:32","price":2.675},{"date":"1397/12/01 19:32","price":2.672},{"date":"1397/12/01 20:08","price":2.663},{"date":"1397/12/01 21:08","price":2.655},{"date":"1397/12/01 21:32","price":2.647},{"date":"1397/12/01 22:08","price":2.644},{"date":"1397/12/01 22:32","price":2.65},{"date":"1397/12/01 23:08","price":2.639},{"date":"1397/12/01 23:32","price":2.643}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398