کمترین: 
607.88
بیشترین: 
619.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
618.13
زمان: 
12/1 23:08
قیمت گازوئیل امروز 1 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 618.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:08","price":611.13},{"date":"1397/12/01 01:32","price":611},{"date":"1397/12/01 02:08","price":611.25},{"date":"1397/12/01 05:08","price":609.13},{"date":"1397/12/01 05:32","price":610.13},{"date":"1397/12/01 06:08","price":610.88},{"date":"1397/12/01 06:32","price":612.13},{"date":"1397/12/01 07:08","price":611.88},{"date":"1397/12/01 08:08","price":610.63},{"date":"1397/12/01 08:32","price":609.63},{"date":"1397/12/01 09:08","price":610.38},{"date":"1397/12/01 10:32","price":609.88},{"date":"1397/12/01 11:08","price":610.38},{"date":"1397/12/01 12:08","price":610.13},{"date":"1397/12/01 13:08","price":609.25},{"date":"1397/12/01 13:32","price":609.13},{"date":"1397/12/01 14:32","price":609.38},{"date":"1397/12/01 15:08","price":607.88},{"date":"1397/12/01 16:08","price":608.38},{"date":"1397/12/01 17:08","price":607.88},{"date":"1397/12/01 18:08","price":608.38},{"date":"1397/12/01 18:32","price":610.88},{"date":"1397/12/01 19:08","price":612.63},{"date":"1397/12/01 20:08","price":617},{"date":"1397/12/01 21:08","price":619.13},{"date":"1397/12/01 21:32","price":619.63},{"date":"1397/12/01 22:08","price":619.38},{"date":"1397/12/01 22:32","price":618.63},{"date":"1397/12/01 23:08","price":618.13}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398