کمترین: 
1.9854
بیشترین: 
2.0228
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0177
زمان: 
12/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 2.0177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:08","price":1.9965},{"date":"1397/12/01 00:32","price":1.9972},{"date":"1397/12/01 01:08","price":1.9976},{"date":"1397/12/01 01:32","price":1.9969},{"date":"1397/12/01 03:08","price":1.9958},{"date":"1397/12/01 03:32","price":1.9941},{"date":"1397/12/01 04:08","price":1.9922},{"date":"1397/12/01 04:32","price":1.9931},{"date":"1397/12/01 05:08","price":1.9899},{"date":"1397/12/01 05:32","price":1.9926},{"date":"1397/12/01 06:08","price":1.9952},{"date":"1397/12/01 06:32","price":1.9991},{"date":"1397/12/01 07:08","price":1.9995},{"date":"1397/12/01 07:32","price":1.9992},{"date":"1397/12/01 08:08","price":1.9951},{"date":"1397/12/01 08:32","price":1.9916},{"date":"1397/12/01 09:08","price":1.9937},{"date":"1397/12/01 10:08","price":1.9938},{"date":"1397/12/01 10:32","price":1.993},{"date":"1397/12/01 11:08","price":1.9947},{"date":"1397/12/01 12:08","price":1.9934},{"date":"1397/12/01 13:08","price":1.9908},{"date":"1397/12/01 13:32","price":1.989},{"date":"1397/12/01 14:08","price":1.9889},{"date":"1397/12/01 14:32","price":1.9899},{"date":"1397/12/01 15:08","price":1.9858},{"date":"1397/12/01 16:08","price":1.9864},{"date":"1397/12/01 17:08","price":1.9854},{"date":"1397/12/01 18:08","price":1.9872},{"date":"1397/12/01 18:32","price":1.9949},{"date":"1397/12/01 19:08","price":2.0011},{"date":"1397/12/01 19:32","price":2},{"date":"1397/12/01 20:08","price":2.0148},{"date":"1397/12/01 21:08","price":2.0214},{"date":"1397/12/01 21:32","price":2.0228},{"date":"1397/12/01 22:08","price":2.022},{"date":"1397/12/01 22:32","price":2.0192},{"date":"1397/12/01 23:08","price":2.0195},{"date":"1397/12/01 23:32","price":2.0177}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399