کمترین: 
65.95
بیشترین: 
67.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.14
زمان: 
12/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 67.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:08","price":66.42},{"date":"1397/12/01 00:32","price":66.45},{"date":"1397/12/01 01:08","price":66.46},{"date":"1397/12/01 01:32","price":66.44},{"date":"1397/12/01 02:08","price":66.48},{"date":"1397/12/01 02:32","price":66.47},{"date":"1397/12/01 05:08","price":66.16},{"date":"1397/12/01 05:32","price":66.3},{"date":"1397/12/01 06:08","price":66.41},{"date":"1397/12/01 06:32","price":66.56},{"date":"1397/12/01 07:08","price":66.57},{"date":"1397/12/01 07:32","price":66.53},{"date":"1397/12/01 08:08","price":66.39},{"date":"1397/12/01 08:32","price":66.25},{"date":"1397/12/01 09:08","price":66.34},{"date":"1397/12/01 10:08","price":66.38},{"date":"1397/12/01 10:32","price":66.36},{"date":"1397/12/01 11:08","price":66.44},{"date":"1397/12/01 12:08","price":66.25},{"date":"1397/12/01 13:08","price":66.16},{"date":"1397/12/01 13:32","price":66.11},{"date":"1397/12/01 14:08","price":66.09},{"date":"1397/12/01 14:32","price":66.16},{"date":"1397/12/01 15:08","price":66.03},{"date":"1397/12/01 17:08","price":65.96},{"date":"1397/12/01 18:08","price":65.95},{"date":"1397/12/01 18:32","price":66.24},{"date":"1397/12/01 19:08","price":66.38},{"date":"1397/12/01 19:32","price":66.39},{"date":"1397/12/01 20:08","price":66.94},{"date":"1397/12/01 21:08","price":67.08},{"date":"1397/12/01 21:32","price":67.15},{"date":"1397/12/01 22:08","price":67.16},{"date":"1397/12/01 22:32","price":67.14},{"date":"1397/12/01 23:08","price":67.05},{"date":"1397/12/01 23:32","price":67.14}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398