کمترین: 
9419
بیشترین: 
9450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9450
زمان: 
11/30 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 بهمن 1397 , 9450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":9426},{"date":"1397/11/30 11:27","price":9421},{"date":"1397/11/30 11:40","price":9425},{"date":"1397/11/30 11:50","price":9424},{"date":"1397/11/30 12:10","price":9420},{"date":"1397/11/30 12:50","price":9424},{"date":"1397/11/30 13:00","price":9420},{"date":"1397/11/30 13:10","price":9419},{"date":"1397/11/30 14:00","price":9420},{"date":"1397/11/30 14:20","price":9430},{"date":"1397/11/30 14:40","price":9433},{"date":"1397/11/30 14:50","price":9430},{"date":"1397/11/30 15:00","price":9428},{"date":"1397/11/30 15:50","price":9426},{"date":"1397/11/30 16:10","price":9425},{"date":"1397/11/30 16:30","price":9426},{"date":"1397/11/30 16:40","price":9425},{"date":"1397/11/30 16:50","price":9426},{"date":"1397/11/30 17:00","price":9429},{"date":"1397/11/30 17:10","price":9428},{"date":"1397/11/30 17:20","price":9429},{"date":"1397/11/30 17:30","price":9434},{"date":"1397/11/30 17:40","price":9431},{"date":"1397/11/30 17:50","price":9433},{"date":"1397/11/30 18:00","price":9438},{"date":"1397/11/30 18:10","price":9435},{"date":"1397/11/30 18:20","price":9437},{"date":"1397/11/30 18:50","price":9448},{"date":"1397/11/30 19:00","price":9450}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398