کمترین: 
1480
بیشترین: 
1490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1489
زمان: 
11/30 19:10
قیمت کرون نروژ امروز 30 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":1485},{"date":"1397/11/30 11:27","price":1484},{"date":"1397/11/30 11:50","price":1485},{"date":"1397/11/30 12:30","price":1484},{"date":"1397/11/30 13:00","price":1481},{"date":"1397/11/30 13:10","price":1483},{"date":"1397/11/30 13:30","price":1481},{"date":"1397/11/30 13:40","price":1483},{"date":"1397/11/30 14:20","price":1484},{"date":"1397/11/30 14:50","price":1485},{"date":"1397/11/30 15:10","price":1482},{"date":"1397/11/30 16:10","price":1480},{"date":"1397/11/30 16:30","price":1481},{"date":"1397/11/30 16:50","price":1482},{"date":"1397/11/30 17:30","price":1484},{"date":"1397/11/30 17:50","price":1482},{"date":"1397/11/30 18:00","price":1484},{"date":"1397/11/30 18:10","price":1485},{"date":"1397/11/30 18:50","price":1489},{"date":"1397/11/30 19:00","price":1490},{"date":"1397/11/30 19:10","price":1489}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398