کمترین: 
1934
بیشترین: 
1943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1943
زمان: 
11/30 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 30 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":1938},{"date":"1397/11/30 11:27","price":1936},{"date":"1397/11/30 11:40","price":1938},{"date":"1397/11/30 11:50","price":1936},{"date":"1397/11/30 12:00","price":1938},{"date":"1397/11/30 12:10","price":1937},{"date":"1397/11/30 12:20","price":1939},{"date":"1397/11/30 13:00","price":1937},{"date":"1397/11/30 13:30","price":1936},{"date":"1397/11/30 14:20","price":1939},{"date":"1397/11/30 14:50","price":1938},{"date":"1397/11/30 15:10","price":1935},{"date":"1397/11/30 15:50","price":1934},{"date":"1397/11/30 16:50","price":1935},{"date":"1397/11/30 17:00","price":1936},{"date":"1397/11/30 17:10","price":1935},{"date":"1397/11/30 17:20","price":1936},{"date":"1397/11/30 18:00","price":1938},{"date":"1397/11/30 18:10","price":1939},{"date":"1397/11/30 18:50","price":1942},{"date":"1397/11/30 19:00","price":1943}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398