کمترین: 
33661
بیشترین: 
33717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33717
زمان: 
11/30 19:20
قیمت دینار بحرین امروز 30 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 33717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":33689},{"date":"1397/11/30 12:10","price":33663},{"date":"1397/11/30 14:10","price":33661},{"date":"1397/11/30 14:20","price":33688},{"date":"1397/11/30 17:50","price":33689},{"date":"1397/11/30 18:10","price":33688},{"date":"1397/11/30 18:20","price":33689},{"date":"1397/11/30 18:50","price":33715},{"date":"1397/11/30 19:20","price":33717}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399