کمترین: 
3408
بیشترین: 
3414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3414
زمان: 
11/30 18:50
قیمت ریال عربستان امروز 30 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 3414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":3411},{"date":"1397/11/30 11:40","price":3410},{"date":"1397/11/30 11:50","price":3411},{"date":"1397/11/30 12:10","price":3408},{"date":"1397/11/30 14:20","price":3411},{"date":"1397/11/30 18:50","price":3414}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399