کمترین: 
42026
بیشترین: 
42114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42105
زمان: 
11/30 18:50
قیمت دینار کویت امروز 30 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 42105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":42100},{"date":"1397/11/30 11:27","price":42086},{"date":"1397/11/30 12:10","price":42026},{"date":"1397/11/30 12:20","price":42067},{"date":"1397/11/30 14:20","price":42100},{"date":"1397/11/30 15:10","price":42059},{"date":"1397/11/30 16:50","price":42100},{"date":"1397/11/30 18:00","price":42114},{"date":"1397/11/30 18:20","price":42072},{"date":"1397/11/30 18:50","price":42105}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398