کمترین: 
1361
بیشترین: 
1381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1371
زمان: 
11/30 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 30 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1371 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":1381},{"date":"1397/11/30 11:27","price":1379},{"date":"1397/11/30 11:50","price":1378},{"date":"1397/11/30 12:00","price":1379},{"date":"1397/11/30 12:10","price":1380},{"date":"1397/11/30 12:20","price":1371},{"date":"1397/11/30 12:30","price":1369},{"date":"1397/11/30 13:00","price":1366},{"date":"1397/11/30 13:10","price":1365},{"date":"1397/11/30 13:20","price":1366},{"date":"1397/11/30 13:40","price":1365},{"date":"1397/11/30 13:50","price":1366},{"date":"1397/11/30 14:00","price":1365},{"date":"1397/11/30 14:10","price":1366},{"date":"1397/11/30 14:20","price":1367},{"date":"1397/11/30 14:40","price":1366},{"date":"1397/11/30 15:10","price":1363},{"date":"1397/11/30 16:10","price":1361},{"date":"1397/11/30 16:30","price":1362},{"date":"1397/11/30 17:00","price":1363},{"date":"1397/11/30 17:30","price":1365},{"date":"1397/11/30 17:40","price":1366},{"date":"1397/11/30 17:50","price":1365},{"date":"1397/11/30 18:00","price":1367},{"date":"1397/11/30 18:30","price":1369},{"date":"1397/11/30 18:50","price":1371},{"date":"1397/11/30 19:00","price":1372},{"date":"1397/11/30 19:20","price":1371}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398