کمترین: 
12717
بیشترین: 
12781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12780
زمان: 
11/30 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 12780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":12727},{"date":"1397/11/30 11:27","price":12725},{"date":"1397/11/30 11:40","price":12730},{"date":"1397/11/30 11:50","price":12724},{"date":"1397/11/30 12:00","price":12734},{"date":"1397/11/30 12:10","price":12725},{"date":"1397/11/30 12:20","price":12721},{"date":"1397/11/30 12:30","price":12717},{"date":"1397/11/30 12:40","price":12725},{"date":"1397/11/30 12:50","price":12729},{"date":"1397/11/30 13:00","price":12725},{"date":"1397/11/30 13:10","price":12724},{"date":"1397/11/30 13:20","price":12720},{"date":"1397/11/30 13:30","price":12724},{"date":"1397/11/30 13:40","price":12720},{"date":"1397/11/30 13:50","price":12725},{"date":"1397/11/30 14:10","price":12728},{"date":"1397/11/30 14:20","price":12736},{"date":"1397/11/30 14:40","price":12738},{"date":"1397/11/30 15:10","price":12727},{"date":"1397/11/30 15:50","price":12724},{"date":"1397/11/30 16:10","price":12718},{"date":"1397/11/30 16:20","price":12717},{"date":"1397/11/30 16:30","price":12720},{"date":"1397/11/30 16:40","price":12718},{"date":"1397/11/30 16:50","price":12721},{"date":"1397/11/30 17:00","price":12727},{"date":"1397/11/30 17:10","price":12726},{"date":"1397/11/30 17:20","price":12732},{"date":"1397/11/30 17:30","price":12734},{"date":"1397/11/30 17:40","price":12739},{"date":"1397/11/30 17:50","price":12740},{"date":"1397/11/30 18:00","price":12745},{"date":"1397/11/30 18:10","price":12752},{"date":"1397/11/30 18:30","price":12750},{"date":"1397/11/30 18:50","price":12763},{"date":"1397/11/30 19:00","price":12772},{"date":"1397/11/30 19:10","price":12781},{"date":"1397/11/30 19:20","price":12780}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399