کمترین: 
8721
بیشترین: 
8769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8769
زمان: 
11/30 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 30 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 30 بهمن 1397 , 8769 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":8747},{"date":"1397/11/30 11:27","price":8732},{"date":"1397/11/30 11:40","price":8738},{"date":"1397/11/30 11:50","price":8733},{"date":"1397/11/30 12:00","price":8732},{"date":"1397/11/30 12:10","price":8734},{"date":"1397/11/30 12:20","price":8735},{"date":"1397/11/30 12:30","price":8733},{"date":"1397/11/30 12:40","price":8734},{"date":"1397/11/30 12:50","price":8733},{"date":"1397/11/30 13:10","price":8728},{"date":"1397/11/30 13:30","price":8724},{"date":"1397/11/30 13:40","price":8725},{"date":"1397/11/30 13:50","price":8721},{"date":"1397/11/30 14:00","price":8726},{"date":"1397/11/30 14:20","price":8737},{"date":"1397/11/30 14:40","price":8728},{"date":"1397/11/30 14:50","price":8733},{"date":"1397/11/30 15:00","price":8731},{"date":"1397/11/30 15:10","price":8725},{"date":"1397/11/30 15:50","price":8722},{"date":"1397/11/30 16:10","price":8723},{"date":"1397/11/30 16:20","price":8722},{"date":"1397/11/30 16:30","price":8725},{"date":"1397/11/30 16:40","price":8723},{"date":"1397/11/30 16:50","price":8725},{"date":"1397/11/30 17:00","price":8731},{"date":"1397/11/30 17:20","price":8733},{"date":"1397/11/30 17:30","price":8738},{"date":"1397/11/30 17:40","price":8742},{"date":"1397/11/30 17:50","price":8741},{"date":"1397/11/30 18:00","price":8746},{"date":"1397/11/30 18:10","price":8747},{"date":"1397/11/30 18:20","price":8746},{"date":"1397/11/30 18:30","price":8748},{"date":"1397/11/30 18:50","price":8764},{"date":"1397/11/30 19:00","price":8768},{"date":"1397/11/30 19:20","price":8769}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399