کمترین: 
9633
بیشترین: 
9660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9651
زمان: 
11/30 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 30 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 بهمن 1397 , 9651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":9650},{"date":"1397/11/30 11:27","price":9642},{"date":"1397/11/30 11:40","price":9649},{"date":"1397/11/30 11:50","price":9645},{"date":"1397/11/30 12:00","price":9648},{"date":"1397/11/30 12:10","price":9645},{"date":"1397/11/30 12:20","price":9643},{"date":"1397/11/30 12:30","price":9641},{"date":"1397/11/30 13:00","price":9637},{"date":"1397/11/30 13:10","price":9639},{"date":"1397/11/30 13:20","price":9640},{"date":"1397/11/30 13:40","price":9636},{"date":"1397/11/30 13:50","price":9637},{"date":"1397/11/30 14:00","price":9641},{"date":"1397/11/30 14:10","price":9637},{"date":"1397/11/30 14:20","price":9653},{"date":"1397/11/30 14:50","price":9657},{"date":"1397/11/30 15:00","price":9654},{"date":"1397/11/30 15:10","price":9653},{"date":"1397/11/30 15:50","price":9650},{"date":"1397/11/30 16:10","price":9649},{"date":"1397/11/30 16:30","price":9650},{"date":"1397/11/30 16:40","price":9654},{"date":"1397/11/30 16:50","price":9655},{"date":"1397/11/30 17:10","price":9658},{"date":"1397/11/30 17:20","price":9660},{"date":"1397/11/30 17:30","price":9651},{"date":"1397/11/30 17:40","price":9649},{"date":"1397/11/30 17:50","price":9636},{"date":"1397/11/30 18:10","price":9633},{"date":"1397/11/30 18:20","price":9641},{"date":"1397/11/30 18:30","price":9640},{"date":"1397/11/30 18:50","price":9646},{"date":"1397/11/30 19:00","price":9651},{"date":"1397/11/30 19:10","price":9650},{"date":"1397/11/30 19:20","price":9651}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398